TÁC DỤNG CỦA VIỆC XẢ ĐÁY NƯỚC COOLING
 Độ dẫn điện: Là chỉ tiêu thể hiện khả năng xuất hiện các ion hòa tan trong nước. Khi độ dẫn điện tăng có nghĩa trong nước tồn tại nhiều thành phần...