Sun,24-06-2018

CÔNG TY CP DỆT MAY QUẢNG PHÚ

"Long Trường Vũ giúp chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro thông qua việc huyến luyện và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ nhân sự kỹ thuật của chúng tôi về cách vận hành hệ thống làm mềm nước và kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hằng ngày với các thiết bị do chính Long Trường Vũ cung cấp rất đơn giản và hiệu quả."

Automatically generated PDF from existing images.