Mon,21-05-2018

Đầu 5600ST

STT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

ĐƯỜNG LINKS

1

Lò hơi - HT Làm mềm - Giới thiệu đầu 5600ST

http://www.youtube.com/watch?v=7R0EqiO7MMA&feature=youtu.be

2

Lò hơi - HT Làm mềm - Chuẩn bị tái sinh đầu 5600ST

http://www.youtube.com/watch?v=G0fzbbsLlww&feature=youtu.be

3

Lò hơi - HT Làm mềm - Hướng dẫn cài đặt giờ tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=WtAe6BXlLno&feature=youtu.be

4

Lò hơi - HT Làm mềm - Tái sinh khẩn cấp

http://www.youtube.com/watch?v=uDNn-yDkQCo&feature=youtu.be

5

Lò hơi - HT Làm mềm - Các bước của chu kỳ tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=1z5E0idM6yc&feature=youtu.be

6

Lò hơi - HT Làm mềm - Cấu tạo của đầu 5600ST

http://www.youtube.com/watch?v=pMBY6G0x34A&feature=youtu.be

7

Lò hơi - HT Làm mềm - Cấu tạo của đường ống đầu 5600ST

http://www.youtube.com/watch?v=3Tm7_HE_WRs&feature=youtu.be

8

Lò hơi - HT Làm mềm - Cài đặt lượng nước trả về bồn muối 01

http://www.youtube.com/watch?v=G8Mqr-QXt6E&feature=youtu.be

9

Lò hơi - HT Làm mềm - Cài đặt lượng nước trả về bồn muối 02

http://www.youtube.com/watch?v=waxeGr7JS80&feature=youtu.be

 

}