Mon,21-05-2018

Đầu Fleck 7000SXT

STT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

ĐƯỜNG LINKS

1

Lò hơi - HT làm mềm - Giới thiệu đầu 7000SXT

http://www.youtube.com/watch?v=MAb45Xfgk4c&feature=youtu.be

2

Lò hơi - HT làm mềm - Bắt đầu cài đặt đầu 7000SXT (1)

http://www.youtube.com/watch?v=g5cK6PuKKsk&feature=youtu.be

3

Lò hơi - HT làm mềm - Bắt đầu cài đặt đầu 7000SXT (2)

http://www.youtube.com/watch?v=4R6w6gn2HoY&feature=youtu.be

4

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt đơn vị tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=kcCrNSTpYzs&feature=youtu.be

5

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt kiểu van

http://www.youtube.com/watch?v=wZey1v4ngbo&feature=youtu.be

6

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt hình thức kiểm soát tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=dzQRRrr06jU&feature=youtu.be

7

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt thời gian tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=TB3I1IOyJW8&feature=youtu.be

8

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt thời gian các bước tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=UamtVH9Ixlo&feature=youtu.be

9

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt tái sinh theo ngày

http://www.youtube.com/watch?v=m321hz9MXek&feature=youtu.be

10

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt ngày hiện tại

http://www.youtube.com/watch?v=9pMGzU1eUR0&feature=youtu.be

11

Lò hơi - HT làm mềm - Thể hiện đường nước

http://www.youtube.com/watch?v=VE093Rgplfw&feature=youtu.be

12

Lò hơi - HT làm mềm - Tái sinh khẩn cấp

http://www.youtube.com/watch?v=byNpB2--qUA&feature=youtu.be

13

Lò hơi - HT làm mềm - Lời kết

http://www.youtube.com/watch?v=c7fhtVjK5_4&feature=youtu.be

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);