Sun,24-06-2018

VIỆT THẮNG - 10.08.2012

Ngày 10.08.2012 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi hướng dẫn sử dụng thiết bị và vận hành hệ thống xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Việt Thắng - Sa Đec.

 

GIới thiệu thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Học viên thực hành

 

Hướng dẫn trực tiếp tại hệ thống của Khách hàng

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống tiền xử lý

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống làm mềm

 

Hướng dẫn vận hành hệ thống làm mềm

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);