TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, VĂN HÓA & CAM KẾTnull

SỨ MỆNH

  Mang đến cho các đối tác sự phát triển bền vững bằng việc cung cấp những giá trị gia tăng tối ưu như các hoạt động hỗ trợ huấn luyện đào tạo, xây dựng hệ thống kiểm soát, nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới.

  Kiến tạo một nền văn hóa doanh nghiệp luôn hướng đến giá trị nhân văn và tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.

  Khơi dậy tài năng tiềm ẩn của đội ngũ nhân sự, sống có hoài bão, làm việc có trách nhiệm và ý chí kiên định.


null

TẦM NHÌN & KHÁT VỌNG

Xây dựng môi trường làm việc An Toàn và Hạnh Phúc


null

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Cam kết

  Minh bạch

Tích cực


null

VĂN HÓA CÔNG TY

  Xây dựng lòng tin

  Tinh thần chia sẻ


null

ĐẦU TƯ

  Mang đến cho khách hàng giá trị cao nhất qua các hoạt động huấn luyện, đào tạo và xây dựng quy trình kiểm soát.

  Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý để ngày càng nâng cao chất lượng.