Mon,18-06-2018

Đầu Fleck 7000ST

STT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

ĐƯỜNG LINKS

1

Lò hơi - HT làm mềm - Cấu tạo của đầu 7000ST

http://www.youtube.com/watch?v=9nbYfvDWbB4&feature=youtu.be

2

Lò hơi - HT làm mềm - Bắt đầu cài đặt tái sinh tự động (1)

http://www.youtube.com/watch?v=lWJRY0jZRsU&feature=youtu.be

3

Lò hơi - HT làm mềm - Bắt đầu cài đặt tái sinh tự động (2)

http://www.youtube.com/watch?v=eAKk7RMcpiA&feature=youtu.be

4

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt đơn vị đo

http://www.youtube.com/watch?v=Pjrbqdedlvw&feature=youtu.be

5

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt chế độ dòng chảy

http://www.youtube.com/watch?v=4f4KVpTisMI&feature=youtu.be

6

Lò hơi - HT làm mềm - Chọn chế độ cài đặt tái sinh

http://www.youtube.com/watch?v=36JJ86eXqQo&feature=youtu.be

7

Lò hơi - HT làm mềm - Hướng dẫn chuyển đổi chu kỳ trong cài đặt

http://www.youtube.com/watch?v=KLQp0IGzeQ8&feature=youtu.be

8

Lò hơi - HT làm mềm - Giới thiệu đầu 7000ST

http://www.youtube.com/watch?v=NgC0i3dPYMU&feature=youtu.be

9

Lò hơi - HT làm mềm - Chọn chế độ cài dặt theo 7.5

http://www.youtube.com/watch?v=tlmVtLTXzVE&feature=youtu.be

10

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt giờ tái sinh 01

http://www.youtube.com/watch?v=007MVmjHmAI&feature=youtu.be

11

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt giờ tái sinh 02

http://www.youtube.com/watch?v=bUbEFLrTQg8&feature=youtu.be

12

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt ngày hiện tại

http://www.youtube.com/watch?v=Ofi0dqk02zo&feature=youtu.be

13

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt bước rửa ngược

http://www.youtube.com/watch?v=9FmpKADVOuE&feature=youtu.be

14

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt thời gian hút muối và rửa nhanh

http://www.youtube.com/watch?v=i6G3U-3jblI&feature=youtu.be

15

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt thời gian rửa chậm

http://www.youtube.com/watch?v=hRR4357R2mY&feature=youtu.be

16

Lò hơi - HT làm mềm - Cài đặt thời gian làm đầy bồn muối

http://www.youtube.com/watch?v=OVddnDGfh8w&feature=youtu.be

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);