Mon,18-06-2018

HÙNG CÁ - 06.07.2013

Ngày 06.07.2013 Công ty Long Trường Vũ đã thực hiện thành công buổi training về kỹ thuật xử lý nước lò hơi tại Khách hàng Hùng Cá - Đồng Tháp.

 

Ý nghĩa việc kiểm tra chất lượng nước

 

Hướng dẫn thực hanh sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng thiết bị

 

Hướng dẫn sử dụng đầu điều khiển hệ thống làm mềm